• phone:
 • mail:
 • address:

About

STATUTUL  ASOCIAŢIEI European Media and Cinematic Community

 

CAPITOLUL I DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIU, CULORI, DURATA, PATRIMONIUL INIŢIAL

 

Art. 1 – Denumirea

 

 1. Asociaţia are denumirea de “European Media and Cinematic Community”.
 2. Pe cuprinsul întregului statut asociaţia va fi denumită EUROMEDIA.

 

Art. 2 – Forma juridică

 

 1. Potrivit Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 republicată cu modificările ulterioare cu privire la asociaţii şi fundaţii EUROMEDIA este o asociatie, persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial.

 

Art. 3 – Sediul

 

 1. Sediul asociaţiei este în Mitocu Dragomirnei, str. Anastasie Crimca 7B, Camera 2.
 2. Sediul poate fi schimbat prin hotărarea consiliului director, în condiţiile legii.

 

Art. 4 – Culorile şi emblema EUROMEDIA

 

 1. Culorile asociaţiei sunt alb şi negru.
 2. Emblema asociaţiei este reprezentată de imaginea:

 

Art. 5 – Durata

 

 1. EUROMEDIA se constituie pe durată nedeterminată.
 2. EUROMEDIA dobandeste personalitate juridică de la data înscrierii lui în Registrul asociaţiilor si fundaţiilor.

 

Art. 6 – Patrimoniul iniţial

 

 1. Patrimoniul iniţial este în valoare de 200 Lei şi constă în aportul în numerar al asociaţilor care au constituit asociaţia EUROMEDIA.

 

CAPITOLUL II SCOP, OBIECTIVE

 

Art. 7 – Scop

 

 1. EUROMEDIA are ca scop sprijinirea persoanelor creative in domeniul artelor vizuale si mass-media, având ca principii de bază libertatea de creaţie, promovarea valorilor, solidaritatea si moralitatea profesionala. precum si alte activitati conexe acestora.

 

Art. 8 – Obiective

 

 1. Obiectivele asociaţiei sunt:

 

 1. identificarea persoanelor creative, a nevoilor acestora si adresarea lor, in special in directia filmului si a mass-mediei;
 2. derularea de proiecte adresate tinerilor la nivel local, national si international;
 3. derularea de programe de consiliere, orientare in cariera si educaţie nonformală a cetatenilor;
 4. promovarea si derularea schimburilor internationale de idei, informatii si cunostinte in randul cineastilor si a tinerilor din domeniile creatiei cinematografice si mass-media;
 5. dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice si alte entitati private din tara si strainatate;
 6. afirmarea persoanelor, inclusiv a studentilor, in domeniul creatiei cinematografice si mass-media, ca parte integranta a culturii europene;
 7. realizarea şi editarea de carti, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, bannere, ghiduri, hărţi, pagini web, albume foto, programe informatice şi alte materiale informative şi de promovare;
 8. organizarea de tabere tematice, programe de formare, cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice, precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
 9. promovarea traditiilor locale si nationale;
 10. organizarea de târguri, festivaluri, spectacole, concursuri, ateliere de lucru, expozitii in urmatoarele domenii: creativitate, arte vizuale, portul popular, creatie populara (sculptura in lemn, olarit, impletituri, etc.), arhitectura  populara traditionala, ocupatii traditionale, obiceiuri de sarbatori, etc.;
 11. amenajarea si dotarea de spatii suport pentru activitatea EUROMEDIA;
 12. dezvoltarea unor activitati economice proprii în vederea autofinantarii.

 

CAPITOLUL III PATRIMONIU

 

Art. 9 – Resurse patrimoniale

 

 1. Patrimoniul EUROMEDIA se compune din:

– cotizaţiile şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;

– dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;

– donaţii, sponsorizări (sau legate);

– resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

– venituri obţinute prin activităţi proprii (organizare competiţii, închirieri, demonstraţii, cursuri, studii şi cercetări);

– taxele stabilite potrivit legislatiei in vigoare;

– veniturile obtinute din reclamă şi publicitate, cu excepţia celor realizate prin unităţile specializate în acest domeniu;

– veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;

– veniturile obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniu;

– sumele atrase prin programe de finanţare nerambursabilă, de la bugetul de stat sau orice alte surse de finanţare ;

– alte venituri în condiţiile legii.

 

 1. EUROMEDIA va putea desfăşura activităţi economice dacă acestea au un caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei. Veniturile obţinute vor fi folosite în exclusivitate pentru atingerea scopului propus, conform legii.

 

 1. EUROMEDIA va putea infiinta societati reglementate de Legea nr. 31/1990. Dividendele obţinute se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.

 

CAPITOLUL IV MEMBRII, DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

 

Art. 10 – Dispoziţii comune

 

 1. Poate deveni membru al EUROMEDIA orice persoană fizică care recunoaşte şi respectă statutul si activează în domeniile creative, fara a se face discriminare de limba, religie, nationalitate sau apartenenta politica.
 2. Dobândirea calităţii de asociat se face, după prezentarea unei cereri scrise, prin votul Adunării generale, care aprobă sau respinge primirea noului asociat al asociaţiei, fără motivarea deciziei sale. Consiliul director are obligaţia de a analiza aceste cereri şi să se pronunţe în prealabil asupra primirii fiecărui nou asociat al asociaţiei.
 3. Calitatea de membru susţinător se dobândeşte prin semnarea cererii de legitimare şi intrarea în posesia legitimaţiei de membru. Consiliul director aprobă legitimarea în cadrul EUROMEDIA a noilor membri susţinătorI.
 4. Dobândirea calităţii de membru de onoare se face prin acordarea acestui titlu de către Adunarea generală, persoanelor care au adus sau aduc servicii importante promovării şi afirmării EUROMEDIA.

 

Art. 11 – Categorii de membri

 

 1. Membri ai asociaţiei sunt: asociaţi, membri susţinători şi membri de onoare.
 2. Membrii asociaţi sunt persoane care îşi pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul în muncă pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor EUROMEDIA; aceştia au drept de vot în cadrul Adunării generale.
 3. Membrii susţinători – titlu care se acordă persoanelor care îşi aduc contribuţia la organizarea, sprijinirea financiară sau dezvoltarea EUROMEDIA. Nu au drept de vot în Adunarea generală.
 4. Membrii de onoare – sunt persoane fizice sau juridice care au adus sau aduc servicii importante promovării şi afirmării EUROMEDIA. Aceştia nu au drept de vot în Adunarea generală.

 

 

Art. 12 – Drepturi şi obligaţii

 

 1. Calitatea de membru nu este transmisibilă.
 2. Membrii EUROMEDIA au următoarele drepturi:

– să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei;

– să-şi exprime liber părerile privind activitatea asociaţiei;

– să fie desemnaţi ca reprezentanţi ai asociaţiei la acţiunile interne şi internaţionale;

– să participe la acţiunile şi activităţile organizate de asociaţie;

– să primească titlul de membru de onoare pentru activitatea lor prin care au adus servicii deosebite asociaţiei in realizarea scopurilor propuse;

– sa fie recompensaţi pentru activitatea depusă, potrivit hotărârilor Adunării Generale;

– să prezinte propuneri Consiliului director al Adunării Generale, să iniţieze proiecte de hotărâri sau să participe la elaborarea hotărârilor, după caz.

 1. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

– să respecte statutul, regulamentele, normele şi hotărârile EUROMEDIA;

– să acţioneze pentru creşterea prestigiului EUROMEDIA;

– să nu întreprindă acţiuni în defavoarea asociaţiei.

 1. Pierderea calităţii de membru al asociaţiei se poate produce:
 2. a) prin deces;
 3. b) prin retragere, realizată prin cerere scrisă;
 4. c) prin excludere, ca urmare a hotărârii Adunării generale în cazul asociaţilor, pentru încălcări grave ale Statutului, regulamentelor de funcţionare şi hotărârilor Consiliului director, pentru fapte din care rezultă prejudicii sau atingeri grave cauzate asociaţiei respectiv imaginii sale, celui în cauză solicitându-i-se în prealabil explicaţii scrise;
 5. d) pentru neplata cotizaţiei, prin hotărârea Adunării generale.

Membrii asociaţi care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei rămânând obligaţi să-şi plătească contribuţiile la care s-au angajat faţă de Asociaţie, până la data retragerii sau a excluderii.

 

Art. 13 – Recompense şi sancţiuni

 

 1. Membrii asociaţiei care se disting in practicarea ramurilor creative în cadrul asociaţiei si cei care au calitatea de susţinători sau colaboratori şi se disting în activităţile depuse pentru realizarea scopului asociaţiei pot fi recompensaţi, după caz, cu:
 2. a) oferirea de diplome de onoare;
 3. b) oferirea de cărţi de specialitate;
 4. c) insigne, medalii;
 5. e) decontarea cheltuielilor cu participarea la seminarii şi conferinte in ţară şi străinătate;
 6. f) cursuri de pregatire
 7. g) alte recompense permise de lege.
 8. Pentru nerespectarea prevederilor legale, a statutului asociaţiei sau a regulilor de participare la concursuri, seminarii, conferințe precum și pentru conduită contrară normelor de comportament, membrii asociaţiei pot fi sancţionaţi de către consiliul director cu, după cum urmează:
 9. a) avertisment;
 10. b) suspendarea dreptului de a participa la şedinţe;
 11. c) excluderea din asociaţie şi pierderea calităţii de membru al asociaţiei.

În aplicarea sancţiunii se va ţine seama de gravitatea faptei săvârşite, vinovăţia celui in

cauză, urmările faptei şi antecedentele celui ce a săvârşit fapta.

 1. Membrii consiliului director pot fi sanctionaţi doar de către Adunarea Generală.

CAPITOLUL V ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI

 

Art. 14 – Organul de conducere

 

 1. Adunarea Generală este organul de conducere al EUROMEDIA.
 2. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

– stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;

– aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;

– alege şi revocă membrii consiliului director;

– desemnează şi revocă cenzorul;

– modifică actul constitutiv şi statutul;

– dizolvă şi lichidează Asociaţia;

– îndeplineşte orice alte atribuţii date prin lege.

 

Art. 15 – Activitatea organului de conducere

 

 1. 1. Adunarea Generală poate fi ordinară sau extraordinară.
 2. 2. Adunarea Generală ordinară se convoaca anual.
 3. 3. Adunarea Generală ordinară se convoacă cu cel putin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei. Convocarea se va face de către Consiliul director, în scris sau on-line, şi va cuprinde menţiuni exprese în legătură cu data, ora, locul unde se va desfăşura Adunarea Generală. Aceasta va fi însoţită de ordinea de zi şi materialele supuse dezbaterii. Participanţii pot solicita în scris introducerea în ordinea de zi a unor cereri. Acestea vor fi comunicate secretarului asociaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data la care va avea loc Adunarea Generală.
 4. 4. Adunarea Generală extraordinară se convoacă de Consiliul director dacă intervine una din situaţiile de mai jos:

a). se impune modificarea statutului;

b). apar situaţii care periclitează existenţa asociaţiei;

c). 2/3 din numărul membrilor fondatori au solicitat în scris întrunirea Adunării Generale.

 1. 5. Şedinţele Adunării Generale se ţin legal cu participarea a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. Dacă nu este prezent numarul minim de membri, preşedintele va convoca o alta întrunire a Adunarii Generale. Această noua şedinţă poate delibera în mod valabil, indiferent de numărul de membri prezenţi.
 2. 6. Şedinţele Adunării Generale sunt prezidate de preşedintele consiliului director, iar în lipsa acestuia de mandatarul acestuia. În urma fiecărei Adunări Generale se va încheia un proces-verbal.
 3. 7. Hotărârile Adunării Generale se iau cu o majoritate simplă de voturi, cu excepţia celor care au ca obiect modificarea scopului asociaţiei sau dizolvarea lui.
 4. 8. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotrivă.

 

          Art. 16 – Organul executiv

 

 1. Consiliul director reprezintă organul de conducere care asigură executarea hotărârilor Adunării Generale.
 2. Membrii Consiliului director se aleg de către Adunarea Generală.
 3. Consiliul director are următoarele atribuţii:
 4. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli si proiectul programelor asociaţiei, calendarul de acţiuni;
 5. încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 6. aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei;
 7. aplică sancţiuni pentru membrii asociaţiei, cu excepţia celor date în competenţa Adunării Generale;
 8. elaboreaza regulamentul intern de funcţionare;
 9. poate dispune asupra acordării de premii, gratificaţii, etc., în limita disponibilităţilor;
 10. poate elibera mandate de reprezentare anumitor persoane în măsură să reprezinte Asociaţia în diferite situaţii, domenii;
 11. hotărăşte în condiţiile legii, înfiinţarea de entităţi economice a căror activitate să concureze exclusiv la dezvoltarea asociaţiei;
 12. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
 13. Mandatul membrilor consiliului director este de 4 ani, putând fi reînnoit.
 14. Asociaţia este reprezentat în relaţiile cu tertii, în justitie şi în faţa oricaror alte autoritati de catre preşedintele consiliului director si/sau de alte persoane desemnate de consiliul director. Preşedintele consiliului director este şi preşedintele asociaţiei.
 15. Nu vor putea face parte din consiliul director persoanele lipsite de capacitate juridică de exerciţiu şi persoanele care au suferit condamnări pentru săvârşirea de grave infracţiuni.
 16. Consiliul director se întruneste în şedinţe ordinare ori de câte ori este nevoie. Consiliul director este condus de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către mandatar în baza unei procuri legale.
 17. Deciziile consiliului director se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Deliberările şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

 

Art. 17 – Cenzorul

 

 1. Controlul financiar intern al asociaţiei poate fi asigurat de un cenzor sau de o comisie de cenzori. In cazul in care asociatia va ajunge la mai mult de 15 asociati, conform prevederilor legale, cenzorul desemnat de către noi va fi Nadia Vasilica Gîză.
 2. Atributiile cenzorului sunt următoarele:
 3. a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
 4. b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
 5. c) participă la şedinţele Consiliului director fără drept de vot;
 6. d) elaborează propriul său regulament de organizare şi activitate pe care îl supune aprobării Adunării Generale;
 7. e) îndeplineşte oricare atribuţii stabilite de Adunarea Generală, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.
 8. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
 9. Prevederile prezentului statut referitoare la activitatea cenzorului se completează cu dispoziţiile legale în materie.

 

CAPITOLUL VI DIZOLVAREA, LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

 

Art. 18 – Dizolvarea

 

 1. Dizolvarea EUROMEDIA poate interveni în unul din următoarele moduri:
 2. a) de drept;
 3. b) prin hotărârea instanţei competente;
 4. c) prin hotărârea Adunării Generale.
 5. Asociaţia se dizolvă de drept prin:
 6. a) împlinirea duratei pentru care a fost constituit;
 7. b) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituit, dacă se constata astfel de fapt si in termen de un an nu se produce schimbarea acestui scop;
 8. c) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei;
 9. Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească:
 10. a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 11. b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 12. c) când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 13. d) când Asociaţia a devenit insolvabilă;
 14. e) alte cazuri prevăzute de lege.

Instanţa competentă este judecătoria în circumscripţia căreia Asociaţia îşi are sediul.

 1. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale, urmând ca în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, să fie depus la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

Art. 19 – Lichidarea

 

 1. În cazul dizolvării EUROMEDIA lichidatorii vor fi numiţi de către instanţă sau de Adunarea Generală. Odată cu numirea lichidatorilor mandatul Consiliului director încetează.
 2. Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie bilanţul care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului. Aceştia vor păstra registrele asociaţiei şi orice acte şi vor ţine un registru cu toate operaţiile lichidării, în ordinea efectuării acestora.

Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii, să transfere tot activul în bani cu respectarea condiţiilor legale. Lichidatorii vor putea realiza operaţiuni noi numai în măsura în care acestea sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare. Mandatul lor se derulează sub supravegherea cenzorului.

 1. Destinaţia bunurilor asociaţiei în condiţiile în care a intervenit dizolvarea/lichidarea EUROMEDIA trebuie să fie cea prevăzută de lege.
 2. Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii lui din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Radierea se va face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se constată descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

Lichidarea şi radierea EUROMEDIA se va face cu respectarea condiţiilor impuse de lege.

 

CAPITOLUL VII DISPOZIŢII FINALE

 

 1. EUROMEDIA îşi va desfăşura activitatea în temeiul prezentului statut şi a altor acte normative cu incidenţă în domeniu.
 2. Relatiile asociaţiei cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale sunt cele ce decurg din prevederile legale.
 3. Asociaţiei îi revin toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din reglementarile celorlalte institutii la care se afiliază.
 4. Orice modificare/completare a prezentului statut se va opera prin act adiţional autentificat.
 5. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

 

Preşedinte – Stefan Sfichi

Vicepresedinte – Andrei Bilibău

Secretar – Cătălin Cioban